hindi ki bindi

Listen Music & FM channels

आइसक्रीम

hindi poem ice cream
आटा बाटा बड़ा कसाटा।
टूटी-फ्रूटी या हो साँफ्टी।
मामा ला दो आइसक्रीम,
मैं खाऊँगी आइसक्रीम।
hindi poem ice cream hindi poem ice cream